Série (10.1225): Balflex aircraft refuelling s & d